"Монголын Цогц Сургалт Хөгжлийн Академи" нь 2015 онд Хөдөлмөрийн Яамны тусгай зөвшөөрөлтэйгээр байгуулагдсан боловсролын үйлчилгээний чиглэлээр мэргэжлийн өндөр түвшинд үйл ажиллагаа явуулдаг байгуулага юм.
"Монголын Цогц Сургалт Хөгжлийн Академи" нь 2015 онд Хөдөлмөрийн Яамны тусгай зөвшөөрөлтэйгээр байгуулагдсан боловсролын үйлчилгээний чиглэлээр мэргэжлийн өндөр түвшинд үйл ажиллагаа явуулдаг байгуулага юм.